František Srdínko,

první předseda KČT Čeřínek

Byli jsme požádáni přáteli, turistickými činovníky z oblasti KČT Vysočina, abychom v jubilejním roce odboru Čeřínek sestavili dokument o prvním předsedovi Františku Srdínkovi, výrazné osobnosti jihlavské a organizátorsky-turistické.

Za vydatné pomoci mnoha lidí, z nichž chci jmenovat Mílu Bradovou, bez jejíhož přispění bych byla každou chvíli v koncích, jsme shromáždili podstatné informace, které snad mají význam historický a je naděje, že nejen nyní, ale i v budoucnosti je některý nadšenec využije ku prospěchu svému nebo jiných, nebo snad dokonce se najdou jedinci, kteří traktát s potěšením přečtou a budou hrdí na své předky a příslušnost k obci turistické.

Mg.Ph. František Srdínko, první předseda KČT Čeřínek,

zasloužil se ve dvacátých a počátkem třicátých let dvacátého století o rozvoj turistiky na Jihlavsku

Organizované turistice předcházely v Jihlavě již od devatenáctého století výlety do nejbližšího i vzdálenějšího okolí, pořádané nejrůznějšími spolky a organizacemi, ať zaměření tělovýchovného nebo kulturního, politického a hospodářského. Tato forma byla velice živá v celé tehdejší šíři rozvinutého spolkového života, a to jak do roku 1918, tak také v období první republiky.

V dubnu 1896 se po jedné přednášce pražských turistů přítomní posluchači nechávají získat a dvacet z nich se rozhoduje založit jihlavský odbor Klubu českých turistů. Organizační práce se ujímá tehdejší redaktor Jihlavských listů Jan Máša. V říjnu byly schváleny stanovy a 17. listopadu 1896 se schází v jihlavské Besedě ustavující schůze první turistické organizace na Jihlavsku. Odbor má 22 členů, v čele je starosta JUDr. Karel Malát, významná osobnost národní a jednatelem se stal JUDr. Ludvík Chlum. Jistě pořádali vycházky a výlety po okolí, ale nikde nejsou konkrétně doloženy. Víme o několika přednáškách, mezi nimi o přednášce tehdejšího starosty ústředí Klubu českých turistů v Praze Vratislava Pasovského v dubnu 1899. Se závěrem roku 1899 přestává turistický odbor vyvíjet činnost a v následujících letech se nesetkáváme se žádnými zprávami.

Od roku 1910 se začínají v Jihlavě organizovat čeští lyžaři, kteří jsou součástí ústředního Českého  spolku pro zimní  sporty. K založení vlastního jihlavského  odboru došlo 9. února 1912 v Besedě, prvním předsedou je V. Šícha a jednatelem F. Beneš. Členové Českého spolku pro zimní sporty se sdružili za účelem pěstování zimních sportů a turistiky a zároveň začali usilovat o vybudování turistické chaty na vhodném místě na Vysočině. Již v únoru je pro snadnou dostupnost z celého regionu zvolen 757 metrů vysoký vrch Čeřínek u Jihlavy a zanedlouho koupen pozemek vhodný pro stavbu. Čeřínek se stal pro svoje atraktivní přírodní prostředí velmi navštěvovanou a turisticky ceněnou oblastí. Dá se říci, že začátky rozvoje turistiky na Jihlavsku jsou úzce spjaty s Čeřínkem a s chatami, zde v průběhu let turisty postavenými. Vybudování první chaty na Čeřínku bylo pro rozvoj turistiky na Jihlavsku stejně významné jako stavby iniciované pražskými turisty na Petříně.

Vlastní postavení chaty se uskutečnilo v roce 1913, autorem projektu byl architekt Jarolímek, známý lyžařský závodník té doby, který se nechal inspirovat českými dřevěnými chalupami z Podkrkonoší a navrhl prostou, tzv. ochrannou chatu. Chata s verandou, společenskou místností, noclehárnou a příslušenstvím stála 12 000 K a byla slavnostně, za účasti několika set lidí, otevřena 29. června 1913.

Postavení chaty na Čeřínku bylo impulsem pro rozvoj turistické a lyžařské činnosti a pro příliv nových členů Českého spolku pro zimní sporty ze širokého okolí. Ve starých mapách z té doby se vyskytuje i název Česmínek, Česmírek, Čemírek a domácky jej turisté nazývali Čeřen. V roce 1915 se stal předsedou Českého spolku pro zimní sporty profesor Fiala z Telče. První světová válka značně utlumila návštěvnost na Čeřínku a pěstování turistiky i lyžování.

Po válce a vzniku Československého státu nastaly možnosti nového rozvoje turistiky. V roce 1920 se dobrovolně rozešel Český spolek pro zimní sporty a 12. prosince 1920 byl vytvořen na jeho místě nový, samostatný Turistický klub Čeřínek, který začlenil do svého názvu i jméno zdejšího vrchu. V čele klubu stanul lékárník František Srdínko a mezi členy byli kromě Jihlavanů i obyvatelé Třeště a Telče.

první předseda TK Čeřínek Mg.Ph. František Srdínko

Mg.Ph. František Srdínko se narodil 30. května 1874 ve Vraném u Slaného, gymnázium vystudoval v Příbrami, praktikoval v Blovicích a studia dokončil na Karlově univerzitě v Praze. Na kondicích byl v Nymburce, Brně, Budapešti, Vídni a Plzni. Roku 1910 najal v Jihlavě Koukalovu lékárnu U sv. Anny a od roku 1916 byl majitelem lékárny v Komenského ulici, jež nesla jeho jméno.

Během jihlavského působení byl význačným činovníkem Jihlavské Besedy, Školské matice jihlavské, místoředitelem Úvěrního ústavu, předsedou spolku pro zřizování opatroven, funkcionářem Okresní péče o mládež, dámského odboru Školské matice, Národní Jednoty Pošumavské, Národní Jednoty pro jihozápadní Moravu, Sokola a zakládajícím členem S.K.Jihlava. Ale jeho hlavním zájmem byl Čeřínek.

Turistický klub za jeho vedení vyvíjel horečnou činnost turistickou a sportovní, takže pro množství návštěvníků na Čeřínku přestala malá dřevěná chata z roku 1913 kapacitně stačit. Veškerá aktiva a pasiva Českého spolku pro zimní sporty přešla na turistický klub Čeřínek (kromě 1 900 m2velkého pozemku a chaty i finanční obnos 6 799,02 Kč), a tak bylo na druhé řádné valné hromadě, konané dne 4. února 1923, usneseno koupit další pozemek pro postavení nové turistické chaty, obstarat plány a rozpočty na velkou chatu pro letní i zimní využití. Správní výbor vedený předsedou klubu Mg.Ph. Srdínkem se čile ujal práce a už 11. února 1923 koupil za 1000 Kč pozemek ve výměře 3 150 m2. Ve Třešti  si  výbor  zajistil u  Cyrilo-Metodějské  záložny  hypoteční  úvěr  do  výše 20 000 Kč a 23. května 1923 sdělil předseda Srdínko na valné hromadě, že plány, rozpočet i financování jsou zajištěny, a tak bylo rozhodnuto chatu ještě toho roku postavit. Stavba byla zadána staviteli Václavu Fikarovi z Přibyslavi, 17. června 1923 byl položen základní kámen a 2. září téhož roku se chata za účasti několika tisíc lidí ze širokého okolí slavnostně otevírala.

Návštěvníci, kteří přijeli do Kostelce a Dolní Cerekve vlakem, šli na Čeřínek po značených turistických trasách, které připravili členové klubu Čeřínek. Příchozí měli k dispozici i orientační tabuli.

Chata byla vybudovaná nákladem 83 000 Kč, dalších 21 000 Kč stálo vnitřní zařízení do šesti pokojů, kuchyně, restaurace a společné noclehárny.

Předseda Turistického klubu František Srdínko byl zastáncem toho, aby klub poskytoval v nově zbudované chatě služby cenově přístupné nejširší veřejnosti a aby byla lidovým podnikem. Za slunných nedělí vyhrávala u chaty venkovská kapela, pořádaly se slavnosti a ohňostroje, konaly se výlety do okolí, sportovní hry a závody. Čeřínek se tak stal významným místem pro českou turistiku. Turistický klub Čeřínek měl v roce 1924 asi dvě stě třicet aktivních členů, na začátku třicátých let dosáhl jejich počet tří set. Předseda klubu Mg.Ph. Srdínko měl rozsáhlé plány do budoucna – např. v roce 1926 jednal s majitelem brtnického panství hrabětem Collalto o koupi zříceniny hradu Rokštejna, ale bez kladného výsledku.

výbor Turistického klubu Čeřínek s předsedou Srdínkem, rok 1933

František Srdínko byl oporou klubu v kritických chvílích, nelitoval peněz ani času, při veškerém  svém konání měl na mysli blaho turistů a dobrou správu klubového majetku. Po krátké nemoci však 17. října 1933 ve věku 58 let zemřel. Do posledních chvil jevil zájem o klub, jemuž byl vřele oddán. Jeho pohřbu se zúčastnili nejen turisté, ale i široká veřejnost, nad rakví promluvil člen výboru Turistického klubu Čeřínek J. Hynek. Pan lékárník Srdínko je pochovaný na jihlavském hřbitově.

hrob Frantiska Srdínka na jihlavském hřbitově

Všechny jihlavské odbory považují Mg.Ph. Srdínka za svého otce-zakladatele a s úctou a obdivem k jeho práci na něj vzpomínají.

 shromázdění jihlavských turistů u hrobu zakladatele odboru Čeřínek, v roce 2008 při oslavách 120. výročí zalození KČT

Jirka Veselý a Mirek Svatos uvádějí kapitoly z historie Čeřínku

Při svých návštěvách na Čeřínku se mohou lidé zastavit u Srdínkovy pamětní desky, znovu odhalené 24. června 1995 při příležitosti otevření zrekonstruované původní chaty z roku 1913. Na kamenných kvádrech v sousedství obou turistických chat je možné přečíst si letopočet 1923, což je vzpomínka na rok stavby velké chaty a také nezapomenutelný letopočet 1934. V úterý 16. ledna toho roku byla chata, turisty tolik milovaná, zničená do základů ohněm. Potěšitelné je, že už 2. září 1934 byla otevřena chata nová, tentokráte zděná, v jejíž čelní stěně byla zasazena žulová deska jako vzpomínka na zemřelého prvního předsedu klubu. Požáru dřevěné chaty se totiž František Srdínko nedožil, zemřel tři měsíce před tím, a tak klub Čeřínek postihly tehdy krátce po sobě dvě velké ztráty.

památník se základními kameny chaty z roku 1923 a 1934 a s pamětní deskou Fr. Srdínkovi z roku 1934

Nově zvolený předseda klubu Čeřínek Oskar Herza i členové výboru tvrdě pracovali, aby mohli turisté znovu brzy využívat služeb chaty. Tato zděná chata z roku 1934 sloužila až do roku 1986, kdy byla zbourána a na jejím místě postavena v roce 1988 chata, která je v provozu doposud a o jejíž navrácení do svého majetku požádal KČT Čeřínek v roce 1991. Chata s kapacitou 67 lůžek poskytuje služby veřejnosti, malou chatu z roku 1913 využívají jen členové odboru KČT Čeřínek.

chaty na Čeřínku - velká z roku 1988, malá z roku 1913

Zastupitelé města Jihlavy udělili Mg.Ph. Františku Srdínkovi svým rozhodnutím 11.ZM dne 6.4.04 usn.648/04-ZM Cenu města Jihlavy – in memoriam za významný podíl na rozvoji turistiky na Jihlavsku a dne 1. května 2004 ji převzali zástupci odboru KČT Čeřínek-Jihlava.

Zpracováno v roce 2010 podle Sborníku, vydaného v roce 2000 k 80. výročí založení Klubu českých turistů Čeřínek autora Ing. Jana Krejčího, dlouholetého místopředsedy a historika odboru KČT Čeřínek.

Přílohy:

1. Prezentace Mg. Ph. František Srdínko

2. Vzpomínka Ing. Jana Kodaye na lékárníka Srdínka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*