Ing. Jan Koday uveden do Síně slávy české turistiky

Turisté vzdali na celostátní konferenci KČT ve Slovanském domě v Praze poctu osobnosti z Vysočiny
28. března 2015

V sobotu 28. března 2015 se ve Slovanském domě v Praze konala celostátní konference Klubu českých turistů (KČT), během níž byl do Síně slávy české turistiky uveden Ing. Jan Koday (*28. 6. 1920 – †20. 4. 2014), čestný předseda KČT Čeřínek Jihlava, výrazná osobnost turistiky na Jihlavsku.

Ing. Jan Koday, významná osobnost vysočinské turistiky

pamětní list na slavnostní událost

K nejvyšší poctě, kterou lze v turistice dosáhnout, blahopřáli dceři a synovi Ing. Jana Kodaye ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek, předseda KČT Vratislav Chvátal a emeritní předseda KČT Jan Havelka.

sál Slovanského domu  Praze; www.svatosi.cz

delegáti z celé republiky se scházejí ve Slovanském domě v Praze na konferenci KČT; www.svatosi.cz

delegáti z oblasti KČT Vysočina; foto M. Bradová

čestný předseda KČT Jan Havelka blahopřeje Janě Minárikové a Janu Kodayovi k uvedení jejich otce Jana Kodaye do Síně slávy české turistiky; foto M. Bradová

předseda KČT V. Chvátal, čestný předseda J. Havelka a ministr M. Chládek předali ocenění dceři a synovi J. Kodaye; foto M. Bradová

ocenění pro J. Kodaye posiluje význam turistiky na Jihlavsku; www.svatosi.cz

slavnostní okamžik konference; foto M. Bradová

uvedení J. Kodaye do Síně slávy české turistiky byli přítomni i členové oblasti KČT Vysočina

J. Mináriková a J. Koday při slavnostním uvedení jejich otce do Síně slávy české turistiky; foto M. Bradová

zápis o uvedení J. Kodaye do Síně slávy české turistiky; foto M. Bradová

informační panel s odbory a osobnostmi uvedenými na letošní konferenci do SSČT; foto M. Bradová

text u fotografie Ing. Jana Kodaye; www.svatosi.cz

Ing. Jan Koday, celoživotní propagátor turistiky, přírody a kultury Vysočiny, osobnost, která měla zásadní podíl na utváření kultivovaných poměrů v regionální organizované turistice a ovlivnila několik generací turistů, se stal vzorem mnohým lidem. Jako dlouholetý předseda KČT Čeřínek Jihlava vštípil svým kolegům turistům ideály, které jsou dosud v práci jeho pokračovatelů v odborech jasně patrné.

Jan Koday se narodil 28. června 1920 v Moravských Křižánkách v rodině Viléma Kodaye, který pocházel z Domanína u Bzence, rod matky Marie, rozené Šlerkové, žil na Žďársku. Vilém Koday byl zástupcem jihlavské firmy Eissler, pro kterou zprostředkovával koupi dřeva a v roce 1924 se s celou rodinou, do níž přibyla dcera Marie, přestěhoval do Jihlavy, později se stal vrchním správcem pily. Nejprve bydleli ve Srázné ulici č. 4 v nájemním bytě, v roce 1929 se usadili ve vlastní vilce v Erbenově ulici č. 10, postavené podle projektu stavitele Augustina Němce z Prostějova, spolužáka Viléma Kodaye.

Po dokončení jihlavského gymnázia se v roce 1938 přihlásil Jan Koday ke studiu na Vysoké škole obchodní v Praze, v roce 1939 po zavření vysokých škol odešel do dřevozpracující firmy ve Znojmě, kde se pro své schopnosti a dobrou znalost němčiny brzy stal vedoucím skladu. Po válce se vrátil do Prahy, aby dostudoval  vysokou školu – většina přednášek probíhala na Karlově náměstí v budově ČVUT. Mezi kolegy studenty, s nimiž skládal závěrečnou státní zkoušku, byli pozdější světoznámí cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund, jejichž osudy na cestách pak Ing. Koday vždy se zaujetím sledoval.

Po ukončení studia působil Ing. Jan Koday krátce v Šumperku, pak přešel jako plánovač do nově vznikajících Jihlavských dřevařských závodů (z fundusu firmy Eissler, jejíž židovský majitel nepřežil koncentrační tábor) a v tomto oboru pracoval celý život; několik let před odchodem do důchodu přešel do Výzkumného ústavu dřevařského se sídlem v Praze. (V Praze žila a ve Výzkumném ústavu sklářském pracovala jako úřednice jeho sestra Marie).

Z manželství, které uzavřel 29. 12. 1945 s učitelkou Hermínou Krůtovou v Jihlavě, se v roce 1947 narodila dcera Jana, pozdější učitelka (provdaná Mináriková), a roku 1951 syn Jan, odborný pracovník v mlékárenském průmyslu.

Jedinečná příroda Vysočiny jakoby předurčila priority života Ing. Jana Kodaye – jejímu poznávání prostřednictvím sportu a turistiky věnoval veškerý volný čas – při komplexním vnímání okolí, které si už od mládí osvojil, kladl důraz i na kulturu a historii, proto kolem sebe záhy vytvořil společenství stejně naladěných přátel.

S úsměvem vzpomínal na svoji nejstarší samostatnou výpravu ve čtyřech letech z jihlavské pošty, kde maminka podle jeho názoru čekala příliš dlouho na vyřízení své věci – rozhodl se odejít domů. První opravdové turistické putování podnikl po Slovácku, o prázdninách v roce 1937 – zpracoval je v obsáhlé kronice doprovázené fotografiemi, pečlivě popsanými. Při svém pobytu byl také účastníkem Výstavy Slovácka konané v Uherském Hradišti od 20. 6. do 15. 8. 1937 – jeho postřehy jsou významným svědectvím o tehdejší době.

legitimace účastníka Výstavy Slovácka z roku 1937

V další kronice z roku 1938 nazvané Ve škole a na cestách jsou podrobné zápisy o studiu, maturitě a turistických výpravách – vše zpracováno čtivým a kultivovaným způsobem tak, že čtenář musí obdivovat invenci a cílevědomost mladého autora.

rok 1938 - na dovolené cestou do Štrby - zleva Jan Koday, jeho sestra Marie, sestřenice Marie, matka Marie, stojící otec Vilém Koday (v klobouku)

Otec Vilém Koday i syn Jan byli členové Klubu českých turistů Čeřínek, po zřízení Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport (2. 12. 1952) byl Jan Koday, stejně jako všichni jihlavští turisté, organizován v různých tělovýchovných jednotách, z nichž nakonec vykrystalizoval turistický odbor při TJ Dynamo Jihlava.

průkaz Viléma Kodaye, otce Jana Kodaye

otec J. Kodaye byl činným členem KČT

V padesátých letech došlo k postupné proměně turistiky z rekreační na sportovní a výkonnostní a tomuto zaměření se přizpůsobily plány činnosti. Odbory i jednotlivci byli motivováni pro zařazení do výkonnostních tříd, které se získávaly po tzv. linii schválených zápočtových cest rozličného stupně obtížnosti a délky, při nichž se užívalo různých přesunových prostředků; výkonnostní třídy bylo třeba obnovovat. Toto vše, spolu s orientačními závody a od roku 1957 i plněním odznaků 100 jarních kilometrů, bylo hlavní náplní většiny turistických odborů v padesátých a šedesátých letech.

průkaz cvičitele

ČSTV - průkaz turistiky z roku 1961

Ing. Jan Koday se postupně stával nepřehlédnutelnou osobností nejen pro své sportovní výkony, ale i organizační schopnosti a vstřícnou povahu. On i jeho žena se kromě turistiky, v níž působili i jako cvičitelé, dlouhodobě věnovali dětem sdruženým v organizaci ZRTV (Základní a rekreační tělesná výchova) při TJ Dynamo, ze kterých vyrostlo několik výborných orientačních běžců.

kvalifikační průkaz z roku 1988

Mnoho jihlavských turistů, včetně Ing. Jana Kodaye, slavilo v orientačním běhu velké úspěchy, takže první celostátní přebory se konaly 27.–28. 9. 1952 právě na Jihlavsku v katastru obce Vílanec. Dlouhá léta pak Ing. Koday působil jako rozhodčí a spolu s přítelem Ing. Mojmírem Bumbálkem stavěli atraktivní tratě pro orientační běžce nejen na Vysočině, ale jako odborníci byli zváni po celé republice. Oba jmenovaní, společně se skvělými orientačními běžci, členy turistického odboru, v němž byl Ing. Koday aktivním funkcionářem, založili orientační závod nazvaný na počest kolegy, nešťastnou náhodou zemřelého v roce 1963 při turistice v Krkonoších, Memoriál Karla Honse, který se dočkal deseti ročníků a byl ve své době velice populární. (Dochovalo se několik čísel Informačního zpravodaje Memoriálu Karla Honse, sestaveného Ing. Kodayem, z něhož podle množství kategorií účastníků vidíme pozitivní dopad akce na širokou veřejnost.)
I když podle ustavující konference Českého svazu orientačního sportu konané v lednu 1969 vznikl v Jihlavě samostatný oddíl orientačního běhu při TJ Spartak Motorpal, zajišťovali vyškolení a zkušení členové turistického odboru pod vedením Ing. Jana Kodaye pořadatelsky orientační závody i v dalších desetiletích.

průkaz KČT z roku 1991

Na deskách z tuhého papíru uchovává rodina Ing. Kodaye desítky vzácných fotografií, ze kterých vyzařuje radost a dychtivost účastníků akcí a před vnímavým divákem se odvíjí dějiny turistiky ve druhé polovině 20. století – všechny obrázky v albech jsou opatřeny doplňujícím komentářem. Dozvídáme se z nich, že např. v létě roku 1963 se zúčastnili se synem Janem Mezinárodního srazu turistů ve Svratouchu, v červenci 1969 vedl Ing. Koday, předseda odboru turistiky, zájezd svých kolegů do Maďarska, Jugoslávie a Rumunska, rok poté založil a organizoval dvoudenní lyžařský Přejezd Jihlavských vrchů (při absenci sněhu se konala „pěší“ verze), který byl velmi úspěšný a navštěvovaný turisty z celé ČSR, ale v roce 2000 se dočkal od nástupce ve funkci předsedy zrušení. Stejně dopadla i oblíbená říjnová akce Putování stříbrnou stezkou založená Ing. Kodayem v roce 1978 – s ní zaniklo i dětmi milované Pečení brambor, pořádané vždy v neděli poté.

V roce 1974 vznikla TJ Modeta Jihlava, která se stala nástupcem všech dřívějších sportovních klubů a tělovýchovných jednot, a v níž odbor turistiky zakotvil; tehdy už vše zastřešoval ČSTV ustavený ve dnech 3.–4. 3. 1957 na svém I. sjezdu v Praze.

Pro bezbřehou šíři zájmů se v sedmdesátých letech střídal Ing. Koday ve funkci předsedy odboru vždy ob rok s kolegou Ing. Stanislavem Ambrožem, při organizování zájezdů, na kterých postupně poznali celou vlast, úzce spolupracoval s Oldřichem Jelínkem – spolu založili úspěšnou akci Pohádkový les, podnes uskutečňovaný (alespoň jako divák se ho Ing. Koday zúčastňoval až do svých devadesáti let) a tradiční prosincovou Mikulášskou vycházku. Jeho zásluhou se velký počet jihlavských turistů zúčastnil 21.–22. 3. 1975 výpravy na Zahájení 100 jarních kilometrů v Bratislavě a poznal trasu z Děvína na Slavín – stejně jako při jiných příležitostech jim charismatický předseda odboru nenásilně předal vědomosti o této lokalitě.

v popředí Ing. Ambrož, za ním Ing. Koday - na vycházce v okolí Velkého Meziříčí 29.4.1973

Vysokohorská turistika patřila k dalším jeho láskám – v sedmdesátých letech zorganizoval několik vzorně připravených zájezdů do Vysokých i Nízkých Tater, čímž zásadně ovlivnil zájmy mnoha lidí, tehdy zúčastněných – jeho vstřícné chování a skvělé vedení túr přimělo řadu z nich k pěstování tohoto druhu turistiky. Po roce 1989 byli právě oni účastníky zájezdů do rakouských Alp – stále ještě je pořádal neúnavný Ing. Koday, jehož tělesná i duševní svěžest byla příkladem blahodárného působení turistiky na lidský organismus.

Turisté k Ing. Kodayovi vzhlíželi – v době, kdy nebyly informace tak snadno dostupné jako dnes, dostali tazatelé od něj vždycky kvalifikovanou odpověď – přezdívalo se mu „chodící encyklopedie“ nebo jako skvělému společníkovi láskyplně „náš Jánoš“.

V převratných devadesátých letech minulého století, kdy bylo 7. 4. 1990 rozhodnuto, že se konference tehdejšího Svazu turistiky ČSTV změní v ustavující konferenci Klubu českých turistů, dosáhli členové KČT Čeřínek v čele se svým předsedou Ing. Janem Kodayem navrácení chaty na Čeřínku, postavené jejich předchůdci v roce 1923.

Na valné hromadě odboru dne 28. 1. 1993 byl novým předsedou KČT Čeřínek zvolen Zdeněk Kurka, Ing. Jan Koday byl ustanoven doživotním čestným předsedou.
Neznamená to však, že se vzdal turistiky a práce ve prospěch turistů – jen malý výčet aktivit: 1988–1991 býval průvodcem vždy několika stovek účastníků náborových závodů v orientačním běhu Kufrování s Dominem po okolí Jihlavy, v roce 1996 sestavil pro regionální noviny Jihlavské listy seriál nazvaný Po turistickém značení Vysočinou na Jihlavsku – čtyřicet článků mělo velký ohlas a podnítilo mnohé čtenáře k výletům do přírody.

V roce 1994 dokončil rozsáhlou kroniku matčina rodu, začínající zápisem z roku 1776 – podrobně zmapoval historii rodu Šlerků na Žďársku v minulých stoletích. Završil tím objemné zápisy o životě svých předků – v roce 1958, když zemřel otec Vilém Koday, zpracoval podle jeho vyprávění a archivních dokladů kroniku rodu Kodayů až k roku 1771 – oba svazky mají nevyčíslitelnou hodnotu.

kronika rodu Kodayů dokončená v roce 1958

věnování v kronice

úvodní strana kroniky

kronika, strana první

Za prospěšnou činnost v turistice získal v roce 1994 Veřejné uznání II. stupně – Diplom s medailí, v roce 2000 následoval I. stupeň Veřejného uznání– Čestný odznak Vojty Náprstka za dlouholetou obětavou práci pro rozvoj české turistiky (vydaný pod pořadovým číslem 97).

nejvyšší turistické ocenění z roku 2000

Zastupitelé města Jihlavy ocenili, že Ing. Jan Koday umožňoval mnoha lidem, nejen organizovaným turistům, smysluplné trávení volného času a udělili mu v roce 2003 Cenu města Jihlavy za celoživotní propagaci přírodních a historických krás Jihlavska.

Cena města Jihlavy z roku 2003

V roce 2010, při příležitosti 90. narozenin Ing. Kodaye a zároveň oslav 90. výročí založení KČT Čeřínek, obdržel Čestné uznání KČT za dlouholetou úspěšnou a obětavou práci pro turistiku.

slavnostní shromáždění k 90. výročí založení KČT Čeřínek - gotická síň radnice v Jihlavě 25.11.2010 - zleva Ing. Jan Krejčí, Ing. Jan Koday, pan učitel Karel Tůma

Ing. Jan Koday - 25.11.2010 - oslava 90. výročí založení KČT Čeřínek

Jihlavští turisté byli hrdí na to, že jejich předseda, kterého si velmi vážili, má ve svém rodném listě napsán stejný rok narození jako Klub českých turistů Čeřínek ve své zakládací listině (12. 12. 1920).

Ing. Jan Koday 27.5.2006 - zájezd na Tišnovsko

Jan Koday na semináři značkařů KČT v Jihlavě 23.3.2009

na semináři jihlavských značkařů 23.3.2009

Ing. Jan Koday vypráví o značení na Jihlavsku v době jeho aktivní značkařské činnosti - seminář značkařů 23.3.2009

Jan Koday uměl naslouchat i vysvětlovat - foto z 23.3.2009

Ing. Jan Koday, čestný předseda KČT Čeřínek Jihlava, nestor vysočinských turistů, zemřel 20. dubna 2014 ve věku nedožitých 94 let. Jeho ostatky byly uloženy do rodinného hrobu na jihlavském ústředním hřbitově v Žižkově ulici.

Ing. Jan Koday v roce 2012

„Nikomu neublížit. A hledat krásy kolem sebe, zajímat se, co se kde děje, poznávat neznámé – tím jsem se řídil“, to je vyznání osobnosti, která si zaslouží naši úctu.

Už za svého života se stal Ing. Jan Koday, náš „Jánoš“, jak mu říkali přátelé, legendou – ta po jeho odchodu z tohoto světa zůstala a snad i časem zmohutní – a to je dobře, neboť kladných vzorů je nám třeba…

Související články:

Osobní vzpomínka na Mg.Ph. Františka Srdínka pronesená Ing. Janem Kodayem dne 10. června 2008 při příležitosti oslav 120. výročí založení KČT u hrobu zakladatele a prvního předsedy KČT Čeřínek Jihlava: Pan lékárník Srdínko.

Síň slávy české turistiky 2011

2 odpovědi na “Ing. Jan Koday uveden do Síně slávy české turistiky”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*