Zámek Červená Řečice

Vstal z popele a krásní pro potěchu lidí
Čtvrtek 16. května 2024

Výlet organizoval Albín Servít z KČT Tesla Jihlava. Jeli jsme z Jihlavy v 9.40 do Pelhřimova, tam přestoupili na autobus do Červené Řečice, na místě jsme byli asi po 20 minutách jízdy. Sešlo se nás 31, také dost nečlenů KČT. Byl velmi větrný den, nepříjemná zima, déšť v předpovědi.
Hned po příjezdu byl zamluvený oběd v restauraci Na Radnici na červenořečickém náměstí, protože prohlídka zámku byla stanovena na 15. hodinu. Zámek bývá otevřen pro návštěvníky pouze od pátku do neděle, paní kastelánka udělala pro nás výjimku.
Vlastníkem zámku je od roku 2008 Družstvo Šebestián a po hubených letech přicházejí konečně léta tučná – v roce 2007 jsme s Mirkem Řečici navštívili, zámek byl zdevastovaný až k pláči.

Nejkrásnější část náměstí v Červené Řečici – restaurace Na Radnici, fara a kaplanka, v pozadí věž kostela sv. Maří Magdaleny. Foto František Janeček.

Jídlo bylo výborné, poté jsme se vydali na prohlídku města a nejbližšího okolí – průvodcem byl Albín.
Byl obrovský vítr, ale odhodlaným fotografům se podařilo zachytit podstatné památky – celé historické náměstí je koncipované tak, že střed tvoří park s barokním sloupem Panny Marie, bustou TGM a kašnou. Staré, krásně rostlé a udržované stromy různých druhů jsou uměleckými díly přírody. Dominantní park obklopují opravené domy, jeden roh náměstí zdobí věž kostela sv. Maří Magdaleny, ve druhém je příchod k zámku, z dalšího vede cesta k bývalému hřbitovnímu kostelu ze 13. století. Tedy na městečko s dnes asi tisícovkou obyvatel nebývalé množství významných historických pamětihodností.

Raně gotický kostel sv. Maří Magdaleny nechal vystavět ve 13. století biskup Tobiáš z Bechyně. V době braniborských vpádů byl kostel opevněn, po požáru na začátku 18. století získal při obnově dnešní podobu. Foto Iva Svobodová.
14. 7. 2007 jsme navštívili Červenou Řečici – Mirek si prohlíží čerstvě opravený kostel.
Oblast kolem Červené Řečice byla osídlena už ve 12. století – okolní panství většinou patřila pražským biskupům. Foto František.
Fara a kaplanka na náměstí byly postaveny v renesančním slohu, po rozsáhlém požáru v roce 1732 obě budovy upraveny barokně.
Náměstí je koncipováno jako veřejný park s uměleckými díly a kašnou. Foto František.
Socha Tomáše Garrigua Masaryka. Foto Iva.
Socha Matky Boží se svatozáří s dvanácti zlacenými hvězdami pochází z roku 1712.

Požáry měnily podobu městečka – první byl na konci 14. století, další ve 2. polovině 17. století – tehdy bylo nutné vystavět celé město znovu, včetně obnovy všech čtyř bran. Ani 18. století nebylo ušetřeno ohně, dnešní stav je výsledkem přestaveb.
Zašli jsme i ke hřbitovnímu kostelu Božího Těla a pročítali si zde umístěný, velmi dobře udělaný informační panel s kresbami – takových je v městečku několik.

Hřbitovní kostel, původně opevněný, byl založený ve 13. století, v 16. století přestavěn. Foto Iva

Hřbitov byl zrušen na konci 20. století, v roce 1993 byla z kostela sejmuta pro špatný stav věžička a provedena oprava střechy. Prostor bývalého hřbitova je nyní využíván jako hřiště.

Abychom se trochu prošli, vydali jsme se po červeně značené turistické trase, která vedla po silničce, k vodní nádrži Trnávka, což byly i s návratem asi 3 km.

Vodní dílo Trnávka na řece Trnavě nedaleko Želiva bylo vybudováno v letech 1977–1981. Foto Iva.

Hlavním účelem nádrže Trnávka je zachycování splavenin, které by zanášely vodárenskou nádrž Želivka – Švihov, zdroj pitné vody pro střední Čechy. Přehrada Trnávka musí být pravidelně čištěná, naposledy v roce 2019 byla hladina snížená o čtyři metry. Vodní dílo a okolí Trnávky slouží zejména k rekreaci.

V roce 1985 byla na Trnávce dokončena stavba umělé slalomové dráhy v délce více než 500 metrů s převýšením 9 metrů – kanál patří k nejobtížnějším v Evropě. Vtok na slalomovou dráhu je situován na levé straně hráze, kde je klapkový uzávěr. Foto Mirek 6. 10. 2012

Kolem Želiva a tří zdejších přehrad jsme putovali při akci Krajem Šimona kouzelníka v roce 2012.

Při vstupu do zámku jsem nevycházela z nadšení jak se vše změnilo k lepšímu od naší návštěvy v roce 2007, kdy zámek doslova umíral.
Zaujaly mě krásně opravená oválná hláska a hodinová hranolová věž, v hradbách dvě nárožní bašty – radost!

Zámek s červenými střechami uzavírá jednu stranu řečického náměstí.
Renesanční zámek s unikátně dochovaným, plně funkčním opevněním a nárožními baštami je nejstarším příkladem takové stavby na našem území. Foto Iva.
Tento pohled se nabídne příchozímu na I. nádvoří.
Hláska u průchodu na II. nádvoří. Foto František.
Od doby, kdy vlastní zámek Družstvo Šebestián, ožívají objekty do bývalé krásy. Foto František.
Průchod na II. nádvoří. Foto Iva
Objekty na II. nádvoří na svoji záchranu zatím čekají. Foto Iva.
Průchod ze II. na I. nádvoří – od porážky českých stavů na Bílé hoře byl zámek sídlem správy arcibiskupských statků. Foto Iva.

O pochvalu si říká též krásná vývěska na nádvoří s názvem Červená Řečice a okolní svět v datech, na níž jsou oddíly Svět, Domov, Červená Řečice, a v částech 0-1100 a pak po stoletích až do roku 2000 je uvedeno, co nejvýznamnějšího se stalo v těch třech lokalitách – málokdy má člověk možnost tak lehce přijít k ucelenému souboru historického vývoje, který určoval život našich předků i náš.

Paní kastelánka byla v přednášce důkladná, její sdělení byla zajímavá – prokládala historické texty dnešními možnostmi rekonstrukce tak obrovského objektu, bylo vidět, že svou prací žije. Družstvo je závislé na dotacích z EU a jiných evropských fondů – sdělila ale, že nemohou žádat hned poté, co byla dotace přidělena, takže na několik let (pravděpodobně do roku 2027) se rekonstrukce zastaví, bude možnost pouze dílčích úprav za peníze od dalších sponzorů.

Už od 12. století vlastnili území pražští biskupové, osídlení je doložené od roku 1144, a oblast se stala přirozeným správním centrem rozsáhlého panství, k němuž patřilo až 90 osad. Ve 13. století nechali biskupové postavit tvrz, kterou i s kostelem opevnili proti nájezdům, na počátku 14. století byla tvrz přestavěna na gotický hrad. Nejstarší část městečka leží severně za hradbami zámku.
Nedaleko zámeckého sídla vznikly čtyři rybníky, ty, které leží nejblíže areálu, byly určeny k posílení obranyschopnosti objektu – v případě ohrožení bylo možné zaplavit vodou z nich hradební příkop..

Dočetla jsem se, že roku 1384 navštívil Řečici se svým doprovodem arcibiskup Jan z Jenštejna (1350–1400), český šlechtic, duchovní, politik a umělec, který byl v letech 1373–1384 kancléřem českého krále Václava IV. a v letech 1379–1396 zastával funkci třetího pražského arcibiskupa. V jeho doprovodu je připomínán také generální vikář Jan z Pomuku (pozdější sv. Jan Nepomucký – zmíněn jako doktor svatého písma spolu s probošty, kaplany, písařem a veřejným notářem). Podruhé navštívil arcibiskup i Jan z Pomuku (asi *1340 – †1393) Řečici v roce 1392.

Husitské války si zde také vybraly svou krutou daň, na konci 15. století odkoupili celé panství příslušníci rytířského rodu Leskovců a v 16. století přestavěl Šebestián Leskovec hrad na opevněné renesanční sídlo a pozvedl stavebně i městečko.

Po Bílé hoře se panství se zámkem znovu dostalo do držení arcibiskupů – za arcibiskupů Františka Kordače (1852–1934) a Karla Kašpara (1870–1941), pozdějšího kardinála, proběhla rozsáhlá rekonstrukce zámku, který pak až do roku 2011, kdy přešel do soukromých rukou a dočkal se oprav, chátral.
V létě 2023 byl částečně zrekonstruovaný zámek zpřístupněn veřejnosti.

Zámek je prohlášen Národní kulturní památkou, náměstí v Řečici památkovou zónou – je skvělé, že stát se tímto staví za ochranu zdejších historických památek.

Paní kastelánka přiblížila ve svém výkladu církevní hierarchii, oblékání a vše, co souvisí s touto tematikou. Foto Iva.
Rozdílné pokrývky hlavy a barva rouch vyjadřují církevní hodnost. Foto Iva.
Soukromý pokoj arcibiskupa v červenořečickém zámku. Foto František.

Závěrem jsme v jednom ze sálů shlédli video, při kterém se současně s textem přehledně zobrazoval postupný stavební vývoj zámku.

Na videu se zobrazovaly části zámku v jednotlivých obdobích stavěné či po požárech obnovované. Foto František.

Neméně zajímavě byla připravená výstava s názvem V morovém povětří. Na desítce informačních tabulí instalovaných v tzv. Morové komůrce v objektu na druhém zámeckém nádvoří, byly texty a fotografie dobových maleb či grafických listů – ofocené jsem doma pročítala. Ten, kdo by byl schopen zapamatovat si vše, získá ucelený obraz o nemoci a následcích, které Evropu trápily po celá staletí.

Panel má název Lékaři v době epidemií. Foto Iva.
Část tzv. Morové komůrky, v odděleném sektoru byla dvě lůžka, před budovou nachystána prostá dřevěná rakev. Foto František.

Univerzální přímluvkyní proti všemu zlému se stala Panna Maria v nesčetných ikonografických zpodobeních. Známými patrony proti moru byli sv. Šebestián (zemřel roku 288) a sv. Rozálie (asi 1130–1170), nejrozšířenějším morovým světcem je sv. Roch (1295–1327). Často je uváděn také sv. Karel Boromejský, též archanděl Michael či čtrnáct svatých pomocníků.

Do „morové komůrky“ byli internováni lidé, kteří onemocněli morem – je jasné, že všichni zemřeli. Až na jednu výjimku – výše jmenovaný významný arcibiskup Jan z Jenštejna onemocněl, byl tam uložen a přežil – později se zjistilo, že neměl mor, ale prý zánět mozku.

Někteří z nás zašli do sálů v jednom ze zámeckých křídel, kde jsou soustředěny archeologické vykopávky ze zdejšího objektu, zajímalo mě vybavení barokní kuchyně – na panelu je nejen tehdejší nádobí, ale jsou uvedené i druhy jídel, které se běžně vařily.

Sály s archeologickými vykopávkami ze zdejšího areálu a nejbližšího okolí.

A ještě jedno, zcela výjimečné podívání jsme v Červené Řečici zažili: naskytla se možnost obdivovat vzrostlý stromek Wolemie vznešené – bylo k neuvěření, že, podle sdělení paní kastelánky, je vypěstovaná ze semínka stejné šišky jako Wolemie, která je jako vzácnost pěstovaná v pražské botanické zahradě – tedy rodné sestry. 🙂

Wolemie vznešená je druh starobylé jehličnaté dřeviny z čeledi blahočetovitých, jejíž původ sahá do období před 200 miliony let. Foto František.

Wolemie byla objevena v roce 1994 mezi pískovcovými skalami pouhých 150 km od australského Sydney. Byla přesněji určena až s pomocí zkamenělin, které datují její původ do období před 200 miliony let. Patří tedy mezi tzv. živoucí fosílie. Ve volné přírodě roste méně než 200 wolemií.

Wolemie má šišky – je vidět, že se má jak na zámku.

Odjížděli jsme z Červené Řečice za vlídnějšího počasí v 17.06, přestup v Pelhřimově s odjezdem 17.43, po půl sedmé jsme byli v Jihlavě.
Den plný informací a radostných překvapení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*