Závěrečná zpráva o činnosti Společenství za zřízení pomníku Gustava Mahlera v Jihlavě

Zápis ze dne 25. 10. 2010

Blíží se 100. výročí úmrtí vysočinského rodáka, hudebního skladatele a dirigenta Gustava Mahlera. My Jihlavané, a spolu s námi obdivovatelé ze všech končin světa, máme od 7. července 2010, kdy jsme slavili 150. výročí narození této osobnosti, možnost vzdát jí poctu v novém parku, jehož ústředním bodem je socha Gustava Mahlera od Jana Koblasy.

Mistra Koblasu vyfotila v jeho atelieru Sonja Jakushewa

sochař a jeho dílo

Mistr Koblasa poprvé vidí své dílo na místě - 1. června 2010

instalaci sochy v parku natáčel filmový štáb - 1.6.2010

Vizi o uctění osobnosti a díla člověka, který v mnohém předstihl svoji dobu a jehož mnozí z nás začínají poznávat až v současnosti, měl už před lety Ing. Josef Poukar. Byl neochvějně přesvědčen o tom, že Jihlava, kde génius světové hudby Gustav Mahler prožil prvních patnáct let života, utvářel si názory a získal dobré hudební vzdělání, by měla mít místo, kam by kdokoli mohl přijít složit hold jeho umění.

Pátrání po instituci, která by vzala na bedra tento úkol, nakonec vyústilo dne 19. dubna 2004 v založení občanského sdružení Společenství za zřízení pomníku Gustava Mahlera v Jihlavě, jehož jediný cíl byl řečen v názvu.

Ve výboru Společenství pracoval Ing. Josef Poukar jako předseda, jeho zástupci byli jihlavský archivář Mgr. Petr Dvořák a PhDr. Ivan Žlůva, JUDr. Jiří Šimánek se stal tajemníkem a Olga Poukarová vyřizovala agendu ekonomickou. Jmenovaní, podpořeni třiceti členy Společenství, se pustili do realizace plánu, který, přes různé těžkosti přinesené dobou a jiné problémy, způsobené některými lidmi, ale i s mnoha neočekávanými dílčími radostmi a úspěchy, došel 7. července 2010 naplnění.

Členové výboru Společenství. Zleva: Mgr. Petr Dvořák, PhDr. Ivan Žlůva, Ing. Josef Poukar a JUDr. Jiří Šimánek byli přítomni instalaci sochy 1.6.2010

Socha Gustava Mahlera stojí v novém parku, jenž vznikl z rozhodnutí města, které se v červnu 2008 zapojilo do projektu a převzalo financování. Ještě před tím, už 20. května 2008, byl model sochy GM převezen z ateliéru Jana Koblasy do slévárny Jiřího Sovince ve Ždánicích u Kutné Hory. Následně byla uzavřena smlouva o vytvoření pomníku GM mezi městem Jihlava a Janem Koblasou, která nahradila původní smlouvu mezi Společenstvím a sochařem, jejíž všechny finanční závazky byly občanským sdružením vyrovnány. Město poté získalo z fondů Evropské unie 39 500 000 Kč na vybudování Parku Gustava Mahlera a stavební práce v parku se rozběhly.

V minulém roce se objevilo na našem blogu několik článků s mahlerovskou tematikou, k nimž chci dnes přidat závěrečnou zprávu o činnosti Společenství za zařízení pomníku GM v Jihlavě, vydanou při příležitosti rozpuštění občanského sdružení, jelikož stanoveného cíle bylo úspěšně dosaženo. Loňskou instalaci pomníku GM chápeme ovšem jako start další etapy, která jistě bude mít přesah do daleké budoucnosti.

Závěrečnou zprávu napsal pan Petr Dvořák, jemuž také děkuji za to, že mohu vždycky nahlédnout do jedinečné publikace Pomník Gustava Mahlera v Jihlavě, kterou sestavil, a která je pro každého zájemce zdrojem přesných údajů, týkajících se vzniku sochy GM.

Věřím, že se najdou lidé, kteří ocení možnost přečíst a prostudovat si fakta, s nimiž se leckde zachází příliš volně a účelově.

ZÁPIS
z jednání 6. valné hromady občanského sdružení Společenství za zřízení pomníku Gustava Mahlera v Jihlavě, konaného v pondělí 25. 10. 2010 v 17:30 hodin v badatelně Státního okresního archivu v Jihlavě, Fritzova 19

Program jednání:

1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti občanského sdružení od poslední valné hromady
3) Zpráva o hospodaření za léta 2009 a 2010
4) Hlasování o rozpuštění občanského sdružení
5) Diskuse
6) Závěr

Jednání 6. valné hromady občanského sdružení Společenství za zřízení pomníku Gustava Mahlera v Jihlavě se zúčastnilo 20 členů.

1) Jednání valné hromady zahájil předseda občanského sdružení ing. Josef Poukar. Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Předsedajícím byl zvolen JUDr. Jiří Šimánek, zapisovatelem Petr Dvořák. Slova se ujal JUDr. Šimánek, který připomněl, že nejdůležitějším bodem programu je hlasování o rozpuštění občanského sdružení Společenství za zřízení pomníku Gustava Mahlera v Jihlavě podle článku VI stanov.

2) Předseda ing. Josef Poukar seznámil přítomné s činností sdružení a dění kolem pomníku a parku od předchozí valné hromady.

Začátkem listopadu 2009 byl Park Gustava Mahlera osázen zelení.

29. listopadu 2009, na první adventní neděli, byl park otevřen pro veřejnost.

17. prosince byla na webových stránkách města Jihlavy zveřejněna oficiální tisková zpráva o zpřístupnění Parku Gustava Mahlera, která obsahuje rovněž shrnující informaci o výstavbě parku a jeho financování.

V prosinci proběhla první jednání s představiteli města ohledně účasti našeho občanského sdružení na oslavách 150. výročí narození Gustava Mahlera; protože nebyly plněny sliby dané náměstkyní primátora Irenou Wagnerovou v roce 2008 (uvádění našeho občanského sdružení na propagačních materiálech oslav, oficiální pozvání významných dárců a podporovatelů našeho sdružení a umožnění jejich účasti na konaných akcích), pokračovala tato nepříliš příjemná jednání až do června 2010.

Začátkem roku 2010 byly zahájeny práce na přípravě publikace k odhalení pomníku Gustava Mahlera (Petr Dvořák) a pokračovalo shromažďování příspěvků od významných osobností (manželé Poukarovi).

Od února se na členy výboru občanského sdružení začali obracet zahraniční mahlerovské spolky i jednotlivci se žádostmi o poskytnutí informací o oslavách 150. výročí narození Gustava Mahlera, zajištění vstupenek na koncerty, ubytování apod. Vzhledem k tomu, že oslavy byly zaštiťovány statutárním městem Jihlava, byly tyto požadavky tlumočeny jeho představitelům a pracovníkům, jejich přístup však nebyl ani v tomto případě příliš vstřícný, o účast mnohdy významných osobností na oslavách nebyl z jejich strany zájem; projevilo se to i v den oslav, kdy nedostali slovo např. ani významný mahlerovský badatel Henry-Louis de La Grange či prezidentka holandské mahlerovské společnosti Eveline Nikkels.

26. března byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace na vydání publikace k odhalení pomníku Gustava Mahlera ve výši 70 000,- Kč mezi krajem Vysočina a Společenstvím za zřízení pomníku Gustava Mahlera v Jihlavě.

13. dubna 2010 se ve slévárně ve Ždánicích u Kutné Hory uskutečnil první natáčecí den dokumentu Pavla Štingla o pomníku Gustava Mahlera a zároveň byly zahájeny dokončovací práce na soše.

7. května 2010 vyšla ve středočeské a 14. května ve vysočinské mutaci MF Dnes mimořádná čtyřstránková příloha Mahler 2010, kde byly mimo jiné uveřejněny také informace o pomníku a občanském sdružení.

V průběhu května probíhaly ve slévárně ve Ždánicích dokončovací práce na soše.

Z iniciativy členů našeho občanského sdružení manželů Svatošových uspořádali 16. května turisté z odboru Tesla a Čeřínek tématickou komentovanou vycházku Po jihlavských stopách Gustava Mahlera, jeho rodiny a přátel.

24. května byla zhotovena bronzová destička, na níž jsou uvedeni hlavní dárci a naše občanské sdružení; její cena byla 4 560,- Kč. Destička je instalována na hradební zdi v Parku Gustava Mahlera.  

1. června 2010 proběhla za účasti Jana Koblasy instalace sochy Gustava Mahlera v Jihlavě.

24. června převzali manželé Poukarovi na jihlavské radnici Cenu města Jihlavy „za nezištnou a dlouholetou práci na zviditelnění osoby a díla hudebního skladatele Gustava Mahlera, jejímž cílem je vybudování pomníku Gustava Mahlera v Jihlavě“; cena byla určena i občanskému sdružení Společenství za zřízení pomníku Gustava Mahlera v Jihlavě. 

30. června byla z jihlavské tiskárny Ekon vyzvednuta publikace Pomník Gustava Mahlera v Jihlavě. 50 výtisků bylo předáno kraji Vysočina a 200 výtisků Statutárnímu městu Jihlava.

6. července byla před zahájením galakoncertu 3. ročníku Mistrovských dirigentských kurzů Gustava Mahlera, který se konal v DKO Jihlava, představena publikace Pomník Gustava Mahlera v Jihlavě; křtu se ujal hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek. 

7. července 2010 se jako součást oslav 150. výročí narození Gustava Mahlera uskutečnilo slavnostní odhalení sochy Gustava Mahlera v Parku Gustava Mahlera v Jihlavě. Na objednávku našeho občanského sdružení pořídil Ivo Lochman, majitel studia VideoRoland, videozáznam jihlavské části oslav.

8. července pomáhali manželé Poukarovi zahraničním štábům při natáčení dokumentárního filmu o Gustavu Mahlerovi.

V následujících týdnech a měsících byla prováděna distribuce publikace Pomník Gustava Mahlera v Jihlavě (přicházejí kladné reakce a poděkování)) a byly činěny kroky vedoucí k ukončení činnosti občanského sdružení (předání zbylých financí městu, uzavření účetnictví, zrušení účtu apod.).

V nejbližších dnech se uskuteční vrácení busty Gustava Mahlera a modelu pomníku, které byly uloženy u manželů Poukarových, Janu Koblasovi.

V měsíci listopadu vyjde v časopise Opus Musicum článek doc. Petra Spielmanna o oslavách výročí narození Gustava Mahlera v Jihlavě a v Kalištích.

V Jihlavských listech je přislíbeno zveřejnění informace o ukončení činnosti našeho sdružení (jeho součástí bude i informace hospodaření) a ukázky reakcí na pomník a publikaci, které jsme zatím obdrželi.

3) Olga Poukarová přednesla zprávu o hospodaření sdružení za roky 2009 a 2010. Účetnictví vedl stále daňový poradce pan Kamil Rod, podklady připravovala O. Poukarová, u níž jsou k nahlédnutí jak účetnictví, tak všechny účetní doklady. Přehledy hospodaření za roky 2009 a 2010 jsou přiloženy.

V roce 2009 přispěli dárci částkou 54 100,- Kč (Pivovar a sodovkárna Jihlava 50 000,- Kč, František a Jaroslava Hoffmannovi z Prahy 2 000,- Kč, Milan Palák z Ostravy 400,- Kč, Zdenka Coufalová z Jihlavy 1 000,- Kč, Petr Dvořák z Opatova 700,- Kč), v roce 2010 se už v získávání finančních prostředků nepokračovalo. Celkem se občanskému sdružení podařilo v letech 2006–2009 shromáždit 628 700,- Kč, z toho 300 000,- Kč bylo použito na uhrazení části honoráře Jana Koblasy.

Koncem roku 2009 bylo použito 27 952,- Kč na dofinancování galakoncertu Gabriely Beňačkové (celkové náklady činily 131 102,- Kč, město přispělo částkou 50 000,- Kč a výtěžek ze vstupného byl 53 150,- Kč), v roce 2010 pak 4 560,- Kč na zhotovení bronzové destičky s poděkováním největším dárcům a 65 750,- Kč na dofinancování nákladů spojených s vydáním publikace k odhalení pomníku (překlady, sazba a grafická úprava, tisk), na které přispěl kraj Vysočina částkou 70 000,- Kč. Další výdaje představovala částka 5 000,- Kč jako honorář doc. Petra Spielmanna za kunsthistorický text do publikace a 5 000,- Kč za videozáznam jihlavské části oslav 7. července 2010.

Z provozních nákladů představovaly nejvyšší položky honoráře pro daňového poradce, poplatky za vedení účtu a v letošním roce za poštovné a balné.

Finanční zůstatek, který činil 197 605,56 Kč, byl podle ustanovení článku VI, odstavec 4 předán Statutárnímu městu Jihlava, mimo to bylo městu předáno ještě 200 výtisků publikace Pomník Gustava Mahlera v celkové hodnotě 46 691,16 Kč.

Účet sdružení byl zrušen 12. 8. 2010, účetnictví uzavřeno k 13. 8. 2010.

4) Předsedající připomněl ustanovení článku VI stanov občanského sdružení Společenství za zřízení pomníku Gustava Mahlera v Jihlavě, který se týká zániku  sdružení, a poté nechal hlasovat o schválení dobrovolného rozpuštění, protože bylo dosaženo hlavního cíle, pro který bylo sdružení založeno, tj. v Jihlavě byl realizován pomník Gustava Mahlera. Rozpuštění občanského sdružení Společenství za zřízení pomníku Gustava Mahlera v Jihlavě bylo schváleno všemi přítomnými členy. Tím byla oficiálně ukončena činnost sdružení, které bylo založeno 19. dubna 2004.

5) Všichni diskutující (J. Šimánek, J. Poukar, O. Poukarová, M. Svatošová, M. Svatoš, M. Burianová) vyjádřili poděkování a vděčnost za to, že se mohli účastnit činnosti sdružení, která byla korunována odhalením důstojného a umělecky hodnotného pomníku. Olga Poukarová vyjádřila politování nad přístupem některých pracovníků magistrátu k občanskému sdružení při přípravě a samotném průběhu oslav 7. července 2010. M. Svatošová oznámila, že turisté budou každoročně v květnu pořádat vycházku „Po jihlavských stopách Gustava Mahlera, jeho rodiny a přátel“. M. Svatoš se podělil o zážitek ze setkání s Janem Koblasou při oslavách 7. července.

Na závěr jednání valné hromady přečetl Josef Poukar reakce A. Tučapského, J. Klusáka, P. Spielmanna a J. Kuběny na pomník a publikaci.

6) Předsedající poděkoval přítomným za účast na jednání valné hromady a všem členům za jejich činnost a podporu v průběhu celé existence občanského sdružení. V 18:45 jednání 6. valné hromady občanského sdružení Společenství za zřízení pomníku Gustava Mahlera v Jihlavě ukončil.

Zapsal Petr Dvořák

Výbor občanského sdružení děkuje touto cestou každému, kdo jakýmkoliv způsobem podpořil myšlenku vybudování pomníku Gustava Mahlera a přispěl k jeho úspěšné realizaci.

2 odpovědi na “Závěrečná zpráva o činnosti Společenství za zřízení pomníku Gustava Mahlera v Jihlavě”

 1. Dobrý den, ve čtvrtek 31.10.2013 byl za účasti Josefa Poukara a Petra Dvořáka a samozřejmě ještě dalších nadšenců instalován na židovském hřbitově v Jihlavě pomník dvěma sourozencům Gustava Mahlera, bratrům Friedrichovi a Arnoldovi. Pomník na jejich hrobě nestál pravděpodobně nikdy, hrob byl zřejmě opatřen plechovou tabulkou, a nebo náhrobek někdo před více jak 20 či ještě více lety odcizil, což se nezdá být pravděpodobné. Inventura před 10 lety žádný náhrobek ani jeho zbytek nezaznamenala. Při instalaci byl naopak v zemi nalezen prorezavělý kus plechu. Prostou stélu navrhl a zhotovil Ladislav Vilímek a výtvarnice Vlaďka Procházková. A nezůstane jen při této akci. Bude zhotovena a instalována stéla pro další Mahlerovy sourozence, jejich hroby jsou v současnosti rovněž neoznačeny. Krátký článeček s fotografií této akce přinesly jen noviny Jihlavský deník a relace proběhla v rozhlase Region. Vhodně se tak zaplní další významné místo v historii rodiny Mahlerových v Jihlavě. Hezký den přeje všem L.Vilímek

  1. Dobrý den, pane Vilímku,
   velice si vážíme Vaší návštěvy na blogu a máme radost z Vašeho sdělení. Děkujeme Vám za neustálou péči a práci pro rozšiřování znalostí o Gustavu Mahlerovi a jeho rodině. Obohacujete tím nejen nás, jihlavské ctitele velkého skladatele, ale i cizí návštěvníky, z nichž pro většinu je hlavním důvodem k návštěvě našeho města právě Gustav Mahler.
   Děkujeme Vám i všem Vašim spolupracovníkům, jsme rádi, že Vás v Jihlavě máme.
   M+M Svatošovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*