Naučná stezka podél středověkého opevnění města Bechyně

Vycházka za poznáním historie města na ostrohu mezi řekami Lužnicí a Smutnou
4. června 2017

Území, na kterém se rozložilo malebné městečko s přibližně pěti tisíci obyvateli, bylo pro svoji strategickou polohu na trojúhelníkovém ostrohu mezi dvěma řekami odedávna lidmi vyhledáváno – archeologické nálezy v bechyňském muzeu potvrzují odvěký zájem o osídlení skalnatého výběžku nad soutokem řek, mimo jiné i z důvodu dobrých přírodních podmínek pro obranu obyvatel před nájezdníky.

Když na místě původního hradiště vystavěl Přemysl Otakar II. v roce 1268 kamenný hrad a Jan Lucemburský roku 1323 založil kolem něj město, vyvstala potřeba posílit význam královského opěrného bodu Bechyně. Budovatelé opevnění města vzali v úvahu až 50 metrů vysoké skalnaté srázy nad řekou Lužnicí a téměř stejně nepřístupný terén nad říčkou Smutnou – východní a západní strana města byla tedy chráněna, přístupu z jihu bránil královský hrad – bylo třeba zabezpečit hlavně severní stranu města. Opevnění vznikalo postupně, ale v dobách husitských se ukázala jeho nedostatečnost: hradby neodolaly – město, klášter, a za několik let i hrad, byly husitskými vojsky dobyty a zle poničeny.

Roku 1477 se bechyňské panství stalo majetkem českého šlechtického rodu Šternberků a začalo prosperovat po stránce stavební i kulturní. Šternberkové dbali i na zabezpečení obyvatel a majetku, proto se věnovali budování nových hradeb. Do začátku 16. století postupně vznikl na severní straně rozsáhlý systém opevnění s baštami, které střežily přístup do města – vstup byl umožněn dvěma branami (během 19. století zbourány). Před severními hradbami byl navíc asi 16 metrů široký parkán a před ním ještě až 5 metrů hluboký vodní příkop. Kamenné hradby byly i 6 metrů vysoké a téměř 2 metry široké – pětiúhelníkové bašty, vybudované každých 25 metrů, mírně převyšovaly hradby. Posíleno bylo i opevnění na západní straně nad údolím Smutné.

Koncem 17. století ztratily hradby i bašty svůj obranný význam a začlenily se do praktického života obyvatelstva – nebyly zbourány, ale začaly sloužit k bydlení či provozování řemesel – bašty byly opatřeny novými střechami, někde i okny, během pozdějších dob využili stavebníci hradeb jako stěn budov – na několika místech splynula fortifikace se zídkami a dělícími stěnami, přesto však je doposud historické opevnění města téměř v úplnosti znatelné a pro současníky velmi zajímavé.

Emeritní předseda KČT Ing. Jan Havelka věnoval mnoho času vypracování projektu naučné stezky, která by zájemcům umožnila ponořit se do historie města – zmapoval všechny části zbylých hradeb a bašt (ty se ve změněné podobě zachovaly všechny 🙂 ), vypátral jejich historii, zpracoval text a navrhl umístění základní informační tabule s plánkem i texty dvaceti dílčích informačních cedulí – vše zajistil organizačně tak, že na jaře letošního roku mohla být Naučná stezka podél historického opevnění města slavnostně otevřena. Pro dychtivé poutníky je k dispozici brožurka Středověké opevnění města Bechyně, kde jsou nejen historické informace, ale i textový a obrazový průvodce po stezce – autorem je Ing. Jan Havelka.
I mezi bechyňskými občany vzbudil svou prací vlnu zájmu o kamenné svědky minulosti, jichž si většinou nevšímali – mnozí z nich si uvědomili jejich význam a pustili se do rekonstrukce bašt – inspiroval je svým dobrým příkladem Ing. Havelka, který opravil dvě bašty – jedna patří jemu a jedna jeho dceři (historické stavby uvidíme v následujícím článku).

Měla jsem to štěstí patřit do týmu, který po nové naučné stezce provázel sám Ing. Havelka – přála bych každému absolvovat takovou vycházku! Trasa stezky je zvolená tak, aby upozornila zájemce na původní hradby a bašty – ale poslouchat při tom vysvětlující výklad člověka zasvěceného, to je teprve zážitek! Prostřednictvím následujících obrázků se pokusím představit postupně všechny bašty a hradební zdi, které jsem vyfotila – uvědomuji si, že nemusí zcela okouzlit toho, kdo nebyl vycházce přítomen, ale jako tip na budoucí prohlídku třeba postačí… 🙂

Pro přehlednost jsem zvolila obrázky bašt podle jejich čísel uvedených na informačních cedulích. Ještě připomínám, že procházku po pamětihodnostech města jsem zařadila do předchozího článku Bechyně.

bašta č. 1 při pohledu z klášterní zahrady; www.svatosi.cz

Tato bašta je jedinou, která zůstala v původní středověké podobě – chybí pouze dřevěné prvky a střecha. Na rozdíl od ostatních bašt nebyla později využívána k jiným účelům.

zamřížovanou brankou v hradbě bude možný průchod na Parkány u penzionu Vila Elektra

zákoutí klášterní zahrady nad údolím Lužnice

průvodcem po historickém opevnění města byl emeritní předseda KČT Ing. Jan Havelka (uprostřed), autor naučné stezky

Bašty č. 2, 3 a 4 jsou, včetně hradeb, zachované – před nimi je vidět zatravněný parkán a zbytky vodního příkopu – Ing. Havelka uvádí, že ještě počátkem 20. století byla v příkopu voda – sloužil jako rybník či v případě potřeby jako požární nádrž.

za smrky ukrytá bašta č. 2 - za hradbami se rozkládá klášterní zahrada

bašty č. 3 a 4 - je vidět zelený parkán a před ním terénní pozůstatky původního vodního příkopu

17 podobných tabulek bylo umístěno podél opevnění - nemluvě o tabulích s textem o historických proměnách Bechyně

baštu č. 5 nalezne návštěvník na zahrádce restaurace (obrázek z brožury Středověké opevnění)

zachovaná část hradeb - je vidět, že hradby byly začleněny do obytných či užitkových staveb

Uprostřed opevnění, poblíž bašty č. 5, stávala brána zvaná Velká či Pražská – v polovině 19. století ji zbourali, v současnosti je na jejím místě ošklivé nákupní středisko.

stručná informace o opevnění Bechyně a obrázek Pražské brány

Zamířili jsme do Michalské ulice a směrem k židovskému hřbitovu – tím jsme se přesunuli blíže západní části města.

z Michalské ulice uvidíme baštu č. 7 - infotabule je vedle hřbitovní kaple sv. Michala

na levé straně Michalské ulice vidíme baštu č. 8

sken obrázku bašty č. 8 (z brožury Středověké opevnění)

z židovského hřbitova lze spatřit bašty č. 9 a 10 (z brožury Středověké opevnění)

Na židovský hřbitov budeme muset zajít při některé z příštích návštěv (byl zamčený), ale baštu č. 10 dobře uvidíme zanedlouho ze směru od centra města. 🙂
Obešli jsme hřbitovní zeď, odbočili doleva a po chvilce chůze se otevřel úchvatný pohled do údolí říčky Smutné:

údolí říčky Smutné

Kvůli romantickým výhledům nebylo možné otočit se a pádit okamžitě zpět po naučné stezce – ta v současnosti končí na skalnatém srázu nad Smutnou, ale pan Havelka se svěřil, že má v úmyslu zprůchodnit její pokračování tak, aby se tato překrásná část nedaleko centra Bechyně zpřístupnila veřejnosti – odtud lze sledovat západní opevnění města.

výhled na baštu č. 11 - pod ní srázy nad říčkou Smutná

výhled z uličky Plechamr na západní opevnění města

západní hradba s baštami č. 11 a 12

Nakonec jsme se z tohoto rajského údolí vrátili do centra města, abychom se z jiného úhlu podívali na bašty č. 10 a 11 – bašta č. 10 bývala obydlená, dnešní vzhled je prý téměř stejný jako byl před sto lety.

bašta č. 10 v Dlouhé ulici, z vnitřní strany hradeb, ze směru od města

výhled na baštu č. 11 - pod ní je údolí říčky Smutné

pár kroků od hlavního bechyňského náměstí T. G. Masaryka

Bašty č. 12, 13 a 14 patří již k zámeckému areálu – tam jsme z časových důvodů nemohli zajít, proto zařadím jejich obrázky zveřejněné v brožuře Středověké opevnění města Bechyně – i text v ní uvedený byl, poté, co jsem si nezapamatovala přesně vše, co nám Ing. Havelka ve svém výkladu sdělil, podstatným zdrojem informací pro tento článek. 🙂

kruhová bašta č. 12 zvaná Přemyslovka

bašta č. 13 - její zbytky jsou zabudovány v pozdější přístavbě pivovaru

bašta č. 14 - stojí samostatně na konci bývalého pivovaru

Bašta č. 14 je nejvyšší z bechyňských bašt, jako jediná má šestiúhelníkový půdorys.

Jistě si se zájmem prohlédnete plánek městského opevnění, z něhož je patrné umístění pozorovacích stanovišť, ale hlavně jsou na něm zaznamenané jednotlivé bašty, červeně očíslované, z nichž většinu jsme v doprovodu Ing. Havelky na naučné stezce viděli.

na plánku jsou červeně označené bašty, jejichž obrázky jsou v předchozím textu

Zbývá zařadit kruhovou baštu č. 15, zvanou Kohoutek, která sloužila obráncům hradu jako předsunutá pozorovatelna – stojí nad soutokem Lužnice a Smutné.

kruhová bašta č. 15 sloužila obráncům hradu - říká se jí Kohoutek

Obránci prý měli vizuální kontakt s kolegy v protilehlé válcové hlásce, která je k nalezení v jedné zahradě vilové čtvrti – zatím nepřístupno.
Kdyby obzvláště pozorný čtenář postrádal baštu č. 6, pak sděluji, že je součástí jedné bechyňské prodejny a její zadní stěnu lze vidět jen s obtížemi, nemluvě o fotografování. 🙂

Závěrem ještě několik obrázků, které dokreslí krásu města Bechyně:

Bechyňská duha nad Lužnicí - elegantní most z vyhlídky v klášterní zahradě

konec východní části severní hradby nad skalní stěnou spadající k Lužnici

výhled na Lužnici z bechyňských schodů

zámek a skalní stěny pod ním, též kruhová bašta zvaná Kohoutek

výhled od zámku

výhled ze zámeckého parku na klášter nad Lužnicí

V následujícím článku se budeme věnovat Muzeu turistiky v Bechyni.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*