Zahájení jarní turistické sezony v Pardubickém kraji – Vysoké Mýto 2018

Akce zařazená do projektu 100 let republiky, 130 let v pohybu
24. března 2018

Letošní turistickou sezonu jsme zahájili na Českomoravském pomezí, ve Vysokém Mýtě. Přitahovala nás možnost prohlídky pověstných vysokomýtských věží a bran, slavná automobilová tradice i historické památky v blízkém okolí. Když jsme si prohlédli nabídku programu, který sestavili turisté z pořádajícího odboru ve Vysokém Mýtě, bylo rozhodnuto!
Cestou z Jihlavy jsme se nemohli nezastavit na Vojtěchovské rozhledně, ale krátce po osmé už jsme spolu s ostatními turisty mířili do vysokomýtského Amfiteátru M-Klubu, kde se slavnostní zahájení konalo. A musíme říci, že atmosféra byla velmi srdečná – neškodí podívat se někdy mimo domovskou oblast.

V proslovech turistických i veřejných činovníků byl kladen důraz na setkávání přátel z různých koutů nejen Pardubického kraje, ale i sousedních oblastí, několikrát zazněl odkaz na letošní významná výročí – 130 let trvání Klubu českých turistů a 100 let od vzniku Československé republiky.

Skvěle promyšlenému programu neodolalo ani sluníčko – po ranním váhání spolupracovalo s pořadateli, a tak jsme si užili krásný den, v němž jsme nešetřili silami, abychom využili co nejvíce z nabídky. Mirek neúnavně fotil, proto k následujícím obrázkům přidám komentáře pro osvěžení paměti účastníků a snad zaujmou i čtenáře, kteří dosud v krásném historickém městě nebyli.

účastníci Zahájení jarní turistické sezony se scházejí ve Vysokém Mýtě; www.svatosi.cz
zahájení se konalo v Amfiteátru M-Klubu
král Přemysl Otakar II. s chotí Kunhutou navštívili shromážděné turisty
turistická sezona 2018 je zahájena, příští rok se turisté z Českomoravského pomezí sejdou v České Třebové
velkolepý program přichystaný pro účastníky
stručné informace o Vysokém Mýtě
milá připomínka dne stráveného ve Vysokém Mýtě

Vysoké Mýto založil v roce 1262 na obchodní stezce spojující Čechy s Moravou král Přemysl Otakar II. (Také stará hornická osada Jihlava se na popud téhož krále a skrze privilegia, která jí kvůli těžbě stříbra udělil, změnila v polovině 13. století na významné horní město, jedno z nejpřednějších v království – sláva města však pohasla s úbytkem ložisek a kvůli hospodářským problémům za husitských válek, přestože katolická Jihlava nebyla husity nikdy dobyta.)

Vysoké Mýto má asi 12 000 obyvatel, do středu města lze vstoupit třemi zachovanými středověkými branami, které daly název i současným částem města – Choceňské, Litomyšlské a Pražské Předměstí. Na krásné čtvercové náměstí jsou zdejší občané hrdí – ale my Jihlavané dobře víme, že to naše je větší – i když ten Prior místo někdejšího Kreclu… 🙂

centrální náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě je čtvercové, má plochu 2 ha
královské město Vysoké Mýto vzniklo před polovinou 13. století jako obchodní středisko na hlavní spojnici Čech s Moravou
Litomyšlská brána se dvěma věžemi vybudovaná ve 14. století získala dnešní podobu v 19. století, Mikoláš Aleš namaloval na bránu fresku sv. Jiří bojujícího s drakem, což je heraldický symbol věnného města Vysokého Mýta
pohled na Litomyšlskou bránu z centra města
Pražská brána (dříve zvaná Vraclavská) s Pražskou věží je částí bývalého opevnění ze 13. století, několikrát vyhořela, dnešní podoba je z konce 19. století podle návrhu architekta Františka Schmoranze
socha Přemysla Otakara II., zakladatele města, byla odhalena v září 2012 při příležitosti oslav 750 let od založení Vysokého Mýta
Pražská věž slouží jako vyhlídková – ochoz je ve výšce 48 metrů
výhled z Pražské věže
výhled na kostel sv. Vavřince – byl založen současně se vznikem města
centrální náměstí, v pozadí Choceňská věž
secesní Sokolovna na Tyršově náměstí se sochou Miroslava Tyrše
Tyršovo náměstí se Sokolovnou z roku 1900 ve Vysokém Mýtě – vystavěna na místě zaniklého minoritského kláštera
Choceňská věž (zvaná Karaska), 22 m vysoká, z poloviny 14. století, druhá věž a brána nebyly po požáru obnoveny
Choceňská brána s věžemi stála na přístupové cestě do historické části města
trojlodní bazilika sv. Vavřince z poloviny 13. století – dominantní stavba města
kostel sv. Vavřince – výška hlavní lodi 21 m, věže vysoké 67 m
secesní freskovou výzdobu a úpravu mobiliáře v kostele sv. Vavřince provedl malíř Karel Vítězslav Mašek se svými žáky
výzdoba lodi sv. Vavřince – návštěva kostela je zážitkem
dnešní podobu získal kostel sv. Vavřince na konci 19. století – na rekonstrukci se podíleli architekti František Schmoranz a Josef Mocker
nejcennější ze zdejších artefaktů je oltářní obraz Petra Brandla z roku 1728 – obraz Nanebevstoupení Panny Marie byl původně namalován pro cisterciácký klášterní kostel v Sedlci u Kutné Hory
cínová křtitelnice z roku 1499 v kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě
dřevěná polychromovaná socha Panny Marie Vysokomýtské, zvané též Preclíková (školním dětem, které se modlily růženec před sochou, byly z nadace zdejšího děkana rozdávány preclíky), z počátku 16. století je umístěna na novogotickém oltáři v kapli sv. Jana Křtitele; pověst sochy významně stoupla po zničujícím požáru v srpnu 1774 – ona jediná unikla ohni v kostele sv. Vavřince
při prohlídce kostela sv. Vavřince zněla varhanní hudba
Zvonice byla vystavěna v letech 1583–1585 ze zbytků zdiva zrušených klášterů pro zvony z poničeného kostela sv. Vavřince (po opravách se vrátily do chrámové věže), v barokním období byla Zvonice zvýšena o jedno patro, dnes slouží k sezonním výstavám
kostel Nejsvětější Trojice na Kněžské zahradě a bývalém hřbitově v dnešních Jungmannových sadech
kostel Nejsvětější Trojice postavený v polovině 16. století nemá věž, ale vysoký barokní štít se sochami
naproti kostelu sv. Vavřince je gymnázium, kde v letech 1895–1927 působil prof. Otmar Vaňorný, překladatel Homéra a Vergilia
čtyři metry vysoká barokní socha sv. Vavřince z poloviny 18. století zdobí náměstí Vaňorného mezi kostelem sv. Vavřince a gymnáziem
památník obětem 2. světové války na náměstí Vaňorného

Prohlídku města jsme zakončili úsekem kolem zachovaných historických hradeb v Jungmannových sadech – od obrozeneckých dob jsou do nich vsazovány pamětní desky připomínající významné události v životě města. Nejdříve jsme se zastavili u působivého památníku s názvem Věrni až do mohyly:

na památníku obětem války s Maďarskem je text: Svým 67 hrdinům padlým v červnu 1919 za Slovensko věnuje 30. čs. střelecký pluk; na měděných destičkách jsou uvedena místa bojů: Kysak, Zborov
hradby budované při založení města byly dle archivních údajů 20 loktů vysoké a 2 lokty široké
jedna z kamenných desek vložená do historických hradeb ve Vysokém Mýtě

Z fotografií jsem opsala ty nejzajímavější údaje uvedené na destičkách a seřadila je podle časové posloupnosti – kdo má zájem, může je pročíst.

L. P. 1264 jsou tyto hradby stavěny – nejstarší zápis vytesaný do kamene.

21. srpna 1381 uděleno městu králem Václavem právo popravy v okrsku 6 mil.

Dne 30. dubna 1421 dobyl Žižka Vysokého Mýta.

Dne 21. srpna 1468 meškal král Jiří ve Vysokém Mýtě.

Roku 1562 žádá arcikníže Ferdinand z hradu pražského pro krále Maxmiliána a arciknížete Karla některé pstruhy, což jich mají neb míti mohou pro tabuli královskou.

Roku 1567 bylo v městě 368 domů.

Roku 1583 jel Mýtem císař Rudolf II. bera se z Moravy přes Letovice, Svitavy a Litomyšl do Čech.

Po bitvě bělohorské od 8. listopadu 1620 do 16. září 1622 vyplaceno v městě kontribucí a úhrad na lid vojenský 178 099 zlatých.

Roku 1639 vtrhlo silné oddělení švédské jízdy do města. Purkmistra Jeronyma Vodičku a primasa Christofa Šebestiana do Slezska odvedli a tam věznili, protože neměli již čím výpalné zaplatiti.

Roku 1715 57 osob zemřelo morem.

Roku 1742 bral se Mýtem Fridrich II., král pruský, v první své vojně proti Rakousku vedené.

Roku 1774 dne 6. srpna shořelo v městě 271 domů, kostel děkanský, zvonice, děkanství, škola, špitál, radnice, věž vratslavská a choceňská, 36 stodol.

1. února 1800 nocoval ve Vysokém Mýtě slavný ruský vojevůdce generalissimus kníže Suvorov v domě č.p. 97-1 na náměstí.

Roku 1814 shledáno, že jest město Vysoké Mýto dle čísel domů šestým a dle obyvatelstva sedmnáctým městem v Království českém.

Dne 14. června 1816 zachváceno město velkým ohněm. Shořelo 180 domů v městě, 25 stavení a 11 stodol na Pražském předměstí.

Dne 26. dubna 1827 provedl Martin Stříbřík za 12 hodin z vlny hotový oblek.

Roku 1866 dne 6. července po rozhodné bitvě u Hradce Králové dne 3. července přibyli do města o 5. hodině první pruští jezdci 10. hulánského pluku.

9. července 1866 přijel pruský král Vilém I. a ubytoval se s celým dvorem v hotelu Pošta.

25. března 1907 zasazena deska na dům Šemberův k oslavení jeho stého výročí narození (jazykovědec, literární historik, prosazoval ochranu stavebních památek ve městě).

Na zdejším bývalém gymnáziu působil v letech 1895–1927 prof. Otmar Vaňorný, dr. h.c. (1860–1947), překladatel Homéra a Vergilia.

Dne 9. července 1929 zavítal do Vysokého Mýta první president republiky T. G. Masaryk.

Mistr Alois Jirásek poctil dne 4. listopadu 1929 návštěvou svůj 30. pluk i město naše. Dne 18. března 1930 vzdává město hold popeli svého čestného občana při poslední cestě z Prahy přes Vysoké Mýto do Hronova.

Dne 16. března 1939 vtrhla do Vysokého Mýta německá nacistická posádka. Za jejího šestiletého pobytu bylo město podrobeno kruté persekuci. Dvacet jeho nejlepších synů položilo život za svobodu národa.

Za 2. světové války byli všichni Židé z Vysokého Mýta a blízkého okolí dne 5. a 9. prosince 1942 odvezeni do koncentračních táborů. Z 45 osob se 7 dočkalo osvobození.

Dne 5. května 1945 povstalo vysokomýtské občanstvo proti německým vetřelcům a ujalo se správy města. Konečné převzetí moci nad městem bylo oddáleno do 9. května 1945.

V roce 1957 byla otevřena Galerie výtvarného umění, roku 1958 opravena báň věže zvaná Karaska (Choceňská věž) a pokryta novou šindelovou krytinou. V roce 1959 bylo započato s plynofikací města, 1961 dokončena úprava náměstí, která si vyžádala nákladu 2,5 milionu Kčs, dokončena výstavba nového sportovního stadionu, provedena rekonstrukce vodovodu, výstavba vodárny a vodojemů. Trubní síť po městě měří 33 km.

V letech 1948–1989 byli komunistickým režimem mučeni, vězněni, zbavováni majetku a jinak pronásledováni mnozí občané z našeho města a okolí, a to pro jejich odlišné politické, náboženské a morální přesvědčení.

21. srpna 1968 vtrhla vojska pěti států Varšavské smlouvy do Československa. Ve Vysokém Mýtě byla umístěna silná okupační sovětská posádka i s rodinnými příslušníky. Poslední voják z města odešel 16. července 1990. Město po 22 letech opět svobodně vydechlo.

Při příležitosti světového běhu míru 1993 byl 4. června 1993 městu udělen Světovou organizací Sri Chinmoye čestný titul Město míru Sri Chinmoye.

1897–1997 – 100 let trvání první školy pro vodní hospodářství v Českých zemích a na Slovensku. SPŠ stavební, Vysoké Mýto červen 1997

1996–1997 byla provedena celková rekonstrukce náměstí Přemysla Otakara II.

Klášterská bašta – zbytek z husity zničeného kláštera minoritů
Vodárenská bašta ze 14. století byla ve druhé polovině 18. století upravena jako nádrž na vodu, která zásobovala dvě kašny na náměstí a čtyři další místa v ulicích
moderní stavba Husova sboru z roku 1937

Po prohlídce města jsme zašli do Regionálního muzea, které sídlí v domě národního buditele Aloise Vojtěcha Šumbery, čas jsme si rozvrhli tak, že ani zajímavá místní galerie nepřišla zkrátka, nevynechali jsme samozřejmě expozici výrobků zdejší slavné karosářské firmy.

v budově Infocentra jsou výrobky karosářské firmy Sodomka založené v roce 1895
bohatá expozice karosářské firmy Sodomka zaujala precizní prací tehdejších zaměstnanců

Poté, co jsme krátce prošli Kujebácký jarmark (zdejším občanům se prý odjakživa říká Kujebáci – mají na to několikeré vysvětlení 🙂 ), rozloučili jsme se s Vysokým Mýtem a přesunuli se autem do 4 km vzdálené Vraclavi, abychom si osvěžili vzpomínky na zdejší minulé návštěvy barokního areálu, ale i nedalekého hradiště, kde byl podle kronikáře Kosmase roku 1108 vyvražděn rod Vršovců. Podrobnější informace o obou lokalitách jsou uvedeny ve článku nazvaném Horní Jelení.

v kostele sv. Mikuláše ve Vraclavi je uložen unikátní soubor 28 polychromovaných dřevěných plastik představujících pašijové scény, které původně zdobily osm kaplí poutnické cesty z Králík na Horu Matky Boží na Hedči, vznikly pravděpodobně kolem roku 1740

Bližší informace o Králíkách a okolí jsou ve článku z roku 2017.

barokní areál pod zaniklým hradiskem Vršovců na Vraclavi – u kostela je dřevěná poustevna, tzv. fráterka či kaplanka, z konce 17. století, vedle budova bývalých Svatomikulášských lázní
unikátní přírodní a architektonický areál v kdysi významném středisku Vraclav
výšina, kde bylo v roce 1108 do základů vypleněno hradiště rodu Vršovců
výhled na protější ostroh, kde je současná vesnice Vraclav, o níž se archivy zmiňují už v roce 1073

Tímto jsme považovali jarní turistickou sezonu za zahájenou. Cestou domů jsme však nedokázali minout lázně v Luži-Košumberku, protože ještě zbývala trocha času na procházku parkem… 🙂

lázeňský areál v Luži-Košumberku
Hamzova léčebna v Luži

O zakladateli zdejšího proslaveného léčebného ústavu, MUDr. Františku Hamzovi, který byl i úspěšným spisovatelem, se dočtete ve článcích Značení Mladé Bříště – Kletečná a Krajem Šimona kouzelníka.

pamětní deska zakladateli léčebného ústavu prof. Františku Hamzovi (1868–1930)

Den byl zcela naplněn. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*