Polná

Návštěva historických a kulturních památek města
Úterý 11. srpna 2020

Lída a Láďa Březinovi, členové odboru KČT Tesla Jihlava, zajistili průvodce na prohlídky děkanského chrámu v Polné, zámku a městského muzea – pozvání k účasti mě potěšilo, protože každá návštěva Polné je pro mne radostná a obohacující.
V 9 hodin jsme vstoupili do chrámu Nanebevzetí Panny Marie a za výkladu průvodkyně se opájeli dokonalými proporcemi interiéru a krásou mobiliáře – pokaždé, když sem přijdu, obdivuji umění tvůrců této stavby a mám pocit, že jsem Klidu blíž.

Chrám Nanebevzetí Panny Marie v Polné. Foto Mirek Svatoš.

Trojlodní bazilika v Polné byla na místě kostela Matky Boží ze začátku 13. století vystavěna v letech 1700–1708 podle plánů italského mistra Domenica de Angeli. Interiér je bohatě vyzdobený štukami, freskami a sochami, na deseti zdejších oltářích jsou cenné obrazy. Šlechtický rod Žejdliců, kterým patřila Polná na začátku 17. století, umístil do chrámu rodinnou hrobku.
Barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie v Polné je jedním z největších v ČR a po opravách v minulých letech je opravdu skvostný.

Polenský chrám byl vyhlášen národní kulturní památkou. Iva Svobodová vyfotila oltářní obraz.
Varhany postavené Janem Davidem Sieberem v roce 1708 jsou největším barokním nástrojem vyrobeným u nás. Foto Iva.
I tyto vzácné varhany jsou v chrámu Nanebevzetí Panny Marie, pocházejí z konce 16. století a fungují na řemenový pohon – jsou nejstarším dochovaným nástrojem v Polné. Foto Libuše Bohatá.
Oltář sv. Judy Tadeáše s Čtrnácti svatých pomocníků, v malé skleněné rakvi jsou ostatky sv. Liguriáše, patrona města Polné. Foto Iva.

Mučedník sv. Liguriáš žil v 7. století, byl pravděpodobně řeckého původu. Jeden z Ditrichštejnů, kterým od roku 1623 patřilo panství Polná, přivezl jako dar papeže Inocence X. ostatky sv. Liguriáše, který podle legendy zemřel 13. září. Svatý Liguriáš se stal patronem města, které ho oslavuje každého roku vždy druhou neděli v září tzv. Mrkvancovou poutí, při níž pečou polenské hospodyně výborné kořeněné sladké koláče s mrkvovou nádivkou. Léta je v Polné a okolí známa lidová prosba: Svatý Liguriáši, opatruj mrkev naši!

Zvon zvaný „Hodinový cimbál“. Foto Iva.

Na popisku a webu jsem zjistila následující údaje: Hodinový cimbál z roku 1609 býval umístěn na věži staré radnice, která dostala na konci poslední války letecký zásah. Protože kostelní zvony byly během války zrekvírovány, sloužil tento cimbál, k němuž přikovali srdce, až do roku 1998 na věži chrámu místo zvonů. Z darů byly pak pořízeny nové zvony, pojmenované Panna Maria, sv. Liguriáš a sv. Stanislav, ulité ve zvonařské dílně rodiny Dytrychových v Brodku u Přerova.

Interiér děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Polné. Foto Libuše.

Součástí stavby je Církevní muzeum Polná, umístěné na ochozech chrámu, v půdních prostorách a ve věži. V pěti sálech jsme sledovali historii zdejších církevních areálů, které samozřejmě úzce souvisejí s dějinami města.

Exponáty církevního muzea jsou umístěné také v prostorných ochozech chrámu. Foto Libuše.
Jeden ze vzácných exponátů Církevního muzea Polná.

Součástí prohlídky byl i výhled ze 64 metrů vysoké kostelní věže – Iva odtud vyfotila některé části Polné se zajímavými stavbami:

Areál polenského hradu a zámku.
Sezimovo náměstí s kostelem sv. Anny a špitálem z roku 1440.
Hřbitovní kostel sv. Barbory byl vysvěcen v roce 1725 – někteří návštěvníci tu hledají hrob Anežky Hrůzové (†1899) – kamenická výzdoba pochází z dílny rodiny Suchardů z Nové Paky.

Návštěva děkanského chrámu a Církevního muzea byla za námi – jen mě utvrdila v tom, že na každou příští je důvod se těšit.
Prohlídka hradu a muzea v žádném případě nezaostala za předchozí – v mém případě měla jen jednu vadu – vymezený čas mi nedostačoval, nikdy se mi nechce z podobných prostor odejít. Pracovníci polenského informačního centra vybavili sály muzea čtivými textovými panely a popisky, které není možné při návštěvě zcela vstřebat – ofotila jsem si většinu z nich a podstatné informace použila v komentářích k některým fotografiím.

Polenský hrad byl vystavěn kolem roku 1320 tehdejšími majiteli panství pány z Lipé.
Hradní sídlo vzniklo na ostrohu nad soutokem říčky Šlapanky a Ochozského potoka, dnes je z hradu výhled na rybník Peklo, založený roku 1480 Viktorinem z Kunštátu, synem krále Jiříka z Poděbrad.
Jiří z Poděbrad pobýval na polenském hradě při tažení proti Matyáši Korvínovi, na fotografii vlevo je kamenná kašna z roku 1693. Foto Libuše.

Nemohu se nezmínit o majitelích zdejšího hradu vystavěného nedaleko hranic Čech a Moravy, na pradávné křižovatce obchodních cest, které byly příčinou vzniku a rozkvětu města, o němž je první písemná zmínka v roce 1242, ale už roku 1265 povýšil král Přemysl Otakar II. Polnou na město.
O založení hradu pány z Lipé na začátku 14. století už byla zmínka, pak drželi panství páni z Pirkenštejna, po nich páni z Kunštátu. Po požáru v roce 1584 byl gotický objekt přestavěn Zachariášem z Hradce na renesanční zámek, dalšími majiteli byli Bořitové z Martinic a Žejdlicové ze Šenfeldu, v roce 1623 koupil od panovníka Ferdinanda II., kterému hrad se zámkem připadl jako konfiskát po Bílé hoře, biskup František z Ditrichštejna.
Na konci 18. století po dalším požáru provedli Ditrichštejnové jen nejnutnější opravy a sláva tohoto objektu se postupně stávala minulostí.

Historické artefakty nejstarší části hradu na druhém nádvoří.

O tom, že Polná a zdejší hrad měly důležité postavení v českém království, svědčí archivní záznamy o pobytu významných osobností: roku 1471 přebývali na hradě český král Jiří Poděbradský (1420–1471) a uherský král Matyáš Korvín (1443–1490), král Vladislav II. byl zdejším hostem roku 1483, Fridrich Falcký v roce 1620 a Zimní král Bedřich Falcký v roce 1710.

Při vstupu do Erbovní síně hradu nám průvodce, historik Jaroslav Beneš, nastínil dějiny jednotlivých rodů, které měly v držení panství Polná, Ditrichštejnským sálem jsme prošli do nejkrásnější místnosti hradu, Kunštátského sálu. Stěny jsou pokryty restaurovanými malbami z renesanční přestavby za Zachariáše z Hradce na konci 16. století.

V Kunštátském sále jsou zachované pozdně gotické klenby a zbytky renesančních fresek. Místnost slouží jako obřadní síň. Foto Libuše.

V hradním traktu a části zámeckého křídla jsou umístěny muzejní expozice.
Muzeum v Polné vzniklo v návaznosti na přípravu Národopisné výstavy Českoslovanské v Praze roku 1895 – byl založen Spolek polenského muzea, první expozice nainstalovali v roce 1900 učitel Břetislav Rérych a P. Alfons Hronek v prostorách „Kaplanky“, kde muzeum sídlilo do roku 1925.

Fotografie z panelu v muzeu – zakladatel a mecenáši.

U vchodu do muzea je vytesán do kamene tento nápis: L. P. 1922 koupil tento přepamátný hrad Spolek městského musea v Polné, aby opraven a naplněn byl sbírkami, jež veliká historie tohoto hradu a města zůstavila. Nehynoucí paměť získali si o zdar tohoto díla šlechetní mecenáši musea v Polné Václav a Emilie Pojmannovi.

Při pečlivém pročítání textů na panelech, ofocených v muzeu, jsem objevila fotografii z roku 2003, na které je Miloš Vystrčil, předseda Senátu PČR, při zahajování jakési akce – tehdy byl 1. náměstkem hejtmana Kraje Vysočina. I to už patří k historii. 🙂

Prohlídková trasa v muzeu začíná v Síni rodáků, jejichž jména jsou hodna zapamatování.
Jan Adolf Vítek (1899–1950), akademický sochař, studoval u Josefa Mařatky, Jana Štursy a Bohumila Kavky, v Chicagu byl asistentem profesora Albína Poláčka. Je pochován na hřbitově sv. Kateřiny v Polné.

Autorem sochy je Jan Adolf Vítek.
Pomník Mistra Jana Husa vytvořil J. A. Vítek v roce 1936 pro Nové Město nad Metují.
Busta Antonína Dvořáka vznikla v roce 1941 při příležitosti stého výročí skladatelova narození.

Josef Khun (1911–1984), varhaník, profesor pražské konzervatoře a hudební skladatel. Jako koncertní mistr vystupoval po celém světě. Je pochován na hřbitově sv. Barbory v Polné.

Karel Ludvík Klusáček (1865–1929), akademický malíř. Je autorem (v roce 1900) dvou rozměrných obrazů ve velké zasedací síni Vlašského dvora v Kutné Hoře: Vydání Dekretu kutnohorského a Volba Vladislava za krále českého.

V muzejní expozici je vlastnoručně namalovaná ložnice Karla Ludvíka Klusáčka, vlevo vidíme bustu varhanního koncertního mistra Josefa Khuna.

Karel Varhánek (1829–1900), úspěšný obchodník a mecenáš města Polné. Po celé Evropě založil továrny na zpracování potravin, především ryb a mléka. Finančně podporoval své krajany ve Vídni. Stále udržoval vztahy s rodným městem a věnoval mu mnoho finančních prostředků na výstavbu a zvelebení města. Zemřel ve Vídni, je pochován na kateřinském hřbitově v Polné.

Antonín Pittner (1814–1897), polenský patriot, který se přičinil o údržbu a opravu památek, založil knihovnu. Stýkal se s významnými osobnostmi tehdejší doby (K. H. Borovský, manželé Josef a Božena Němcovi, kteří v Polné bydleli v letech 1840–1842.)
V roce 1865 se stal purkmistrem Polné a všechny síly věnoval zvelebení města a zlepšení ekonomické situace obyvatel, založil školy, sirotčinec, léta vedl městskou kroniku.

Vlasta Pittnerová (1858–1926), dcera purkmistra Antonína Pittnera, nejmladší z devíti dětí. Zúčastňovala se vlasteneckého života ve městě, od mládí publikovala v časopisech.
V roce 1893 odešla po desetiletém nevydařeném, bezdětném manželství do Prahy, což byl v té době velmi odvážný krok. Hlavním zdrojem jejích příjmů byla spisovatelská činnost. Přátelila se s významnými osobnostmi tehdejšího kulturního i politického života – její literární činnost byla uznávaná. Romány Vlasty Pittnerové si získaly značnou oblibu v širokých vrstvách obyvatelstva, dodnes mají velkou historickou a etnografickou vypovídací hodnotu.

Další muzejní expozice byla plná praktických věcí – pomocníků v domácnosti, většinou z období 30. let minulého století. Dozvěděli jsme se zajímavosti o výrobě a používání mýdla, praní prádla a žehlení, vše se výrazně změnilo po zavedení elektřiny a plynu – mnohé z exponátů jsme měli v živé paměti.
Závěr prohlídkové trasy tvoří expozice věnovaná První světové válce, legiím a legionářům, zvláště těm z Polenska.
Textovou část panelů doprovázejí fotografie s popisky – rozsáhlý materiál jsem si se zájmem pročetla až doma. Na panelech s názvy Vojenská správa v 19. a 20. století v Rakousku-Uhersku, Příčiny I. světové války, Válečné roky (čtyři panely), Péče o raněné a vojenské zdravotnictví v době I. světové války (s historií Červeného kříže) a Život v zázemí měl každý  příležitost vytvořit si představu o tehdejší situaci a krutých dopadech na polenský region.

Dominantou expozice o československých legiích je věrná maketa legionářského vagonu (oproti originálu zmenšená o třetinu), postavená ve 20. letech, s dobovým vybavením. Foto Libuše.

Pobyt v areálu zámku jsme ukončili zastávkou u sochy Boženy Němcové, která s manželem v Polné žila. Narodila se tu jejich dcera Theodora.

Autorem sochy Boženy Němcové na prvním nádvoří polenského hradu je Jan Adolf Vítek.

Po všech emotivních zážitcích nastal čas dopřát si letní vycházku naučnou stezkou Josefa Klementa – vše podstatné se o ní dočtete ve článku Naučné stezky v Polné, dnes se zmíním jen o některých lokalitách.
Z Husova náměstí, kde je na turistickém rozcestníku vyznačen směr stezky, jsme se vydali ke krásně opravené synagoze na „rabínském plácku“, zastavili se u pamětní desky na nedalekém domě, kde bydlíval předseda KČT Polná Josef Klement, značená trasa nás pak vedla kolem Měšťanského pivovaru s pamětní deskou v podobě soudku.

Měšťanský pivovar Polná, kde prožil rané mládí budoucí spisovatel Bohumil Hrabal.

Do dřevěné desky je vypálen nápis: V tomto pivovaru žil se svými rodiči v letech 1916–1919 český spisovatel Bohumil Hrabal – *28. 3. 1914 – †3. 2. 1997

Stezka Josefa Klementa vznikla v roce 2006 a vede turisticky atraktivními místy – nemohli jsme tedy minout polenský zámek, za jehož branou jsme začali stoupat ke kostelu sv. Kateřiny, postavenému v polovině 14. století.

Kostel sv. Kateřiny byl postaven v polovině 14. století na Strážném vrchu nad městem. Foto Libuše.

Na hřbitově u kostela jsme vyhledali místa odpočinku některých významných rodáků – nepřehlédnutelná je nedávno opravená hrobka rodiny Vítkovy, na jejíž leštěné desce jsou nápisy Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí, HAVEL a Potkáš-li někoho, kdo nemá úsměv, dej mu svůj.

Hrobka rodiny Vítkovy – plastika na stěně kostela je dílem akademického sochaře Františka Vladimíra Foita (1900–1971), který prožil část svého života na Telčsku.
U hrobu Jana Adolfa Vítka na hřbitově sv. Kateřiny v Polné je jeho socha s názvem Ecce homo.
Hrobka továrníka Karla Varhánka, mecenáše města. Foto Libuše Bohatá.

Naučná stezka vede romantickým okolím rybníka Peklo a po několika stech metrech zamíří do hlubokého úvozu, tzv. Kleštěru, což je místo, které bylo pravděpodobně příčinou vzniku města Polné, nejdříve ale vznikly na obranu obchodní stezky hradiště a osada. Od nepaměti tudy vedla trasa Haberské stezky a obchodníci hnali svá stáda z Čech na Moravu – dobytek i lidé si museli před další cestou odpočinout a nasytit se, vznikaly tedy potřebné stavby a zařízení. Úvoz, vytesaný do skály, sloužil jako úzká „mýtná brána“ – dobytek byl snadněji spočítán a následně stanoven příslušný celní poplatek za průchod městem.
Do dnešní doby se z prastaré zemské stezky dochoval jen asi 150 metrů dlouhý hluboký úvoz, další část vzala za své při stavbě nedaleké silnice. Zdejší archeologické nálezy bronzových mincí ukazují podle odborníků na 3. století našeho letopočtu.
Jako výjimečný útvar byl Kleštěr prohlášen národní kulturní památkou.

Naučná stezka Josefa Klementa vede historickým úvozem zvaným Kleštěr, který býval součástí Haberské obchodní stezky. Foto Libuše.

Neméně zajímavou lokalitou je polenský židovský hřbitov, který obtéká říčka Šlapanka – k té mám velmi blízký vztah, protože pramení nedaleko mé rodné obce – viz článek Po hřebeni Arnoleckých hor.

Židovský hřbitov byl založen na počátku 16. století, je tu asi 1000 náhrobků, kovanou mříž zhotovil umělecký kovář Erwin Habermann z Jihlavy. Foto Libuše.

Už zbývalo jen vystoupat kolem čtyř kapliček na nedalekou Kalvárii s Božím hrobem a třemi kamennými kříži – křížová cesta na okraji Polné vznikla před koncem 19. století.

Kolem čtyř kapliček putují návštěvníci na vrchol Kalvárie.
Součástí křížové cesty je Boží hrob.
Od tří kamenných křížů na vrcholku Kalvárie je výhled na část Polné a na nedaleký židovský hřbitov.

Přes Dolní město jsme se vrátili do centra, pak odjeli autobusem do Jihlavy.
Byl to den podle mého gusta – ve společnosti přátel, ve městě provoněném historií, krásou a dobrou vůlí.

Související články:
ZJTS v oblasti KČT Vysočina – Kamenná 2013,
Značení Pojmannovy stezky v Polné,
Značení pěší trasy z Rytířska přes Věžničku a Polnou, podél Ochozského potoka až do Stáje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*